RSS
A A A
SmodBIP

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer ogłoszenia: 50122 - 2010; data zamieszczenia: 22.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: II Liceum Ogólnokształcące im.Jana Kasprowicza w Kutnie , ul. Stefana Okrzei 1A, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 3557430, faks 24 3557430.

• Adres strony internetowej zamawiającego: http//www.kasprowicz.edu..pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy Sali gimnastycznej dla II Liceum 0gólnokształcącego im. Jana Kasprowicza zlokalizowanego na działce nr 547 przy ul. Okrzei 1a w Kutnie. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie: projektu sali gimnastycznej w technologii tradycyjnej, budynek parterowy niepodpiwniczony, uwzględniający i przystający do form architektonicznych otoczenia i nawiązujący do budynku szkoły i obiektów sąsiednich z własnym zapleczem socjalno-dydaktyczno-magazynowym i wyposażeniem, projektu łącznika umożliwiającego komunikację za szkołą bez potrzeby wychodzenia poza obręb budynku jeżeli będzie to możliwe oraz projekt zagospodarowania terenu uwzględniającego oświetlenie i ogrodzenie terenu, ciągi piesze, drogi wewnętrzne, parking, przyłącza. oraz boisko do gry w piłkę siatkową i koszykówkę . Podstawowe założenia jakim winien odpowiadać projektowany obiekt: Zakłada się zaprojektowanie sali gimnastycznej w technologii tradycyjnej . Obiekt winien być dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Arena sportowa o wymiarach 18x32m z boiskami z obrzeżami do koszykówki o wymiarach 28m x 15m, do piłki siatkowej o wymiarach 18m x 9m z oraz niepełno wymiarowym boiskiem do piłki ręcznej , przedzielona kotarą na 2 pola treningowe z boiskami treningowymi poprzecznymi do koszykówki i piłki siatkowej oraz boisko treningowe do piłki ręcznej. Obiekt powinien posiadać galerię widokową na około 100 miejsc. Nadto winien być wyposażony w 2 pełne węzły sanitarne wraz z szatniami, magazyny na sprzęt sportowy, pokój dla nauczycieli (pełniący funkcję pokoju kontrolnego)oraz pomieszczenie gospodarcze. W części ogólnodostępnej należy przewidzieć toalety ogólnodostępne. Z wstępnych analiz wynika, że obiekt powinien być wyposażony w lokalna kotłownię gazową. Zastosowane rozwiązania projektowe powinny minimalizować gabaryty budynku oraz być wyważone ekonomicznie, gwarantujące tanią i bezawaryjną eksploatację obiektu. Propozycje opracowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych będą wymagały akceptacji Zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a)Uzyskanie i aktualizację map do celów projektowych b)Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów dla działek, na których projektowana będzie inwestycja c)Opracowanie koncepcji projektowej sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i uzgodnienie jej z Zamawiającym d)Przygotowanie kompleksowego wniosku i wystąpienie w imieniu inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku konieczności jej uzyskania) e)Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji łącznie z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz uzyskanie tej decyzji f)Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym projektu technicznego budowlano wykonawczego (5 egz.) dla wszystkich niezbędnych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Dokumentacja projektowa winna obejmować: -inwentaryzację części istniejącego budynku szkoły (w razie potrzeby) -badania geologiczne podłoża gruntowego (w razie potrzeby) -projekt zagospodarowania terenu dla całego obszaru objętego opracowaniem -projekt architektoniczny (uwzględniający kolorystykę elewacji oraz elementy wystroju wnętrz) -projekt konstrukcyjny -projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych -projekt instalacji elektrycznych niskoprądowych (p.poż, alarmowa, tel) -projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią -projekt instalacji wentylacji mechanicznej -projekt nagłośnienia sali gimnastycznej -projekty dróg i parkingów, oświetlenia, ogrodzenia terenu, zieleni, odprowadzenia wód opadowych oraz boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę -projekty niezbędnych przyłączy -projekty przebudowy (przełożenia) ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego z projektowaną infrastrukturą -projekt wyposażenia sali gimnastycznej (w sprzęt sportowy, wyposażenie techniczne i instalacyjne) technologii -informacja BIOZ g)opracowanie przedmiarów robót (4 egz.), kosztorysów inwestorskich (2 egz.) h)opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (5 egz.) i)uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę j)przygotowanie i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu inwestora (uzyskanie potwierdzenia o jego kompletności dla uzyskania pozwolenia na budowę) k)uzyskanie pozwolenia na budowę Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie uzgodnienia, opinie i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. W koszcie prac projektowych należy uwzględnić koszt uzyskania warunków technicznych, uzgodnień opinii i decyzji. Projekt w fazie roboczej należy uzgadniać z Zamawiającym. Szczegółowe rozwiązania techniczne przedmiotu zamówienia należy zaprojektować zgodnie z wymogami przepisów szczególnych w tym techniczno-budowlanych, Polskimi Normami, w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Opracowania stanowiące przedmiot zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych., zawartego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia/nie spełnia

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców-zawartego w załączniku nr 4 do SIWZ. Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim zakresem i złożonością przedmiotowi zamówienia (wykonanie projektu budowlano- wykonawczego wielobranżowego na budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu sportowego o kubaturze minimum 5000m3) Do wymienionych w wykazie usług Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych usług została wykonana należycie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia/nie spełnia

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób-, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia w projektowaniu obiektów sportowych i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, posiadanych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów. Formularz wykazu zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia/nie spełnia

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego dokumentu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 50.000 zł. związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: - terminu wykonania zamówienia - w przypadku, gdy konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy bądź umową była by umową o świadczenia niemożliwe (art. 387 § 1kodeksu cywilnego),

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//www.kasprowicz.edu..pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie 99-300 Kutno ul. Stefana Okrzei 1A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie 99-300 Kutno ul. Stefana Okrzei 1A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dokument PDF).

Uwaga!

Do otwarcia dokumentu potrzebny jest program Adobe Reader.

Program ten jest dostępny bezpłatnie na stronie www.adobe.com/pl/

Opublikował: Główny Administrator
Publikacja dnia: 23.02.2010
Dokument oglądany razy: 959
Podlega Ustawie