RSS
A A A
SmodBIP

Wykonanie projektu i wyposażenie pracowni chemicznej w II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie na 30 stanowisk uczniowskich

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

L.dz. 296/2016/17 Kutno, dnia 23 maja 2017 roku.

       Zapytanie ofertowe
      Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Wykonanie projektu i wyposażenie pracowni chemicznej w II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie” na 30 stanowisk uczniowskich.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000,00 euro przez II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie (przyjętego Zarządzeniem nr 13/2015/16 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie), zgodnie z postanowieniami Regulaminu dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Regulamin dostępny w siedzibie Zamawiającego.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni chemicznej obejmujące:
- stół demonstracyjny
- biurko nauczyciela
- dygestorium
- szafa na odczynniki chemiczne
- stanowiska laboratoryjne przyścienne
-szafki wiszące na d stolikami laboratoryjnymi przyściennymi
- ławki dla uczniów
- krzesła dla uczniów
- taborety do stanowisk laboratoryjnych
- wykonanie projektu pracowni o rozmiarach 860 cm x 560 cm
dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego..
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne na wykonanie prac licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ofertę wraz z kosztorysem w terminie do dnia 30 maja 2017r.


III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, spełniający warunki udziału dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Z postępowania przetargowego wyklucza się:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2.

IV. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zamawiający wyznacza następujące kryterium oceny ofert – Cena brutto oferty – 100%
Punkty w kryterium Cena brutto oferty zostaną obliczone wg. następującego wzoru:

gdzie:
LC - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena
Cmin - oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert
Cb - oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty

Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych):
 w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);
 w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);
Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium Cena brutto oferty.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób:


5. Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wyposażenie i projekt pracowni chemicznej w II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, ul. Okrzei 1a, 99-300 Kutno do dnia 30 maja 2017 r.
do godz. 12:00 (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego, gdy cena najniższej oferty będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia chyba, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.


Dyrektor Liceum
Barbara Rostek-Nowacka

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1.Przedmiot zamówienia :
„ Wykonanie projektu i wyposażenie pracowni chemicznej w II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie” na 30 stanowisk uczniowskich
obejmujące:
- stół demonstracyjny bez szafki wodnej
- biurko nauczyciela
- dygestorium wolnostojące
- szafa na odczynniki chemiczne
- stanowiska laboratoryjne przyścienne z blatami odpornymi na kwasy i zasady,
odporne termicznie
-szafki wiszące na d stolikami laboratoryjnymi przyściennymi
- stoliki dla uczniów
- krzesła dla uczniów
- taborety do stanowisk laboratoryjnych
- wykonanie projektu pracowni - wymiar pracowni 860cm x 560cm.
dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie .

2. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem:
2.1. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do wykonania jej zgodnie
z zamówieniem.
2..2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyposażenia , montażu, uruchomienia
sprzętu oraz przeszkolenia nauczycieli
2.3. Wymagania dodatkowe:
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,


Dyrektor Liceum
Barbara Rostek-Nowacka
UMOWA NR ……….

W dniu ……………….. w Kutnie została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy:

Powiatem Kutnowskim z siedzibą w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 reprezentowanym przez dyrektora II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

1. Barbarę Rostek-Nowacką
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Wpisane do ……………………………………………….……………………….
REGON: ………………………; NIP: ……………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
następującej treści:
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt i wyposażenie pracowni chemicznej dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie
Przedmiotem zamówienia jest:
Projekt, dostawa wyposażenia, wniesienie i montaż mebli, uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenie nauczycieli w miejscu ich przeznaczenia zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego i będącym załącznikiem do niniejszej umowy.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe, sprawne technicznie i spełniały warunki określone w przedmiocie zamówienia.
§ 2
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
§ 3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości:
Netto ……………………… zł (słownie złotych: …………………….. …/100)
Brutto ………………..….... zł (słownie złotych: ………..……………. …/100)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie na podstawie faktur VAT / rachunku wystawionego przez Wykonawcę, po wykonaniu wszystkich czynności określonych w § 1.
4. Fakturę / rachunek należy wystawić na: Powiat Kutnowski, ul. Kościuszki 16; 99-300 Kutno, NIP: 775-25-88-040.
5. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze / w rachunku, w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury / rachunku do Kancelarii Zamawiającego.
6. W przypadku realizacji przedmiotu umowy w części przez podwykonawcę wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi pod warunkiem, że wraz z fakturą / rachunkiem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o zaspokojeniu roszczeń z tytułu podwykonawstwa.
§ 4
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu przez obie strony Protokołu realizacji dostawy.
2. Załącznikami do Protokołu będą szczegółowe specyfikacje dostarczonego wyposażenia sporządzone dla pracowni chemicznej zgodnie z zestawieniem zamówienia stanowiącym załącznik do umowy.
3. Wykonawca nie wystawi, a Zamawiający nie przyjmie faktury VAT / rachunku Wykonawcy przed podpisaniem przez obie strony Protokołu realizacji dostawy.
§ 5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Kary dla Zamawiającego nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 1.
5. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 – 4 na zasadach ogólnych.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem umowy lub naruszenia jakichkolwiek obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości bez względu na wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 6
1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie …. miesięcy od dnia końcowego odbioru.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w dniu odbioru oraz za wady powstałe po tym dniu, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad. Okres usuwania wad nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
.
§ 7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy bez wymaganej pisemnej zgody Zamawiającego.
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.
4) Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, że nie jest możliwe jego zakończenie w terminie określonym w § 2 ust. 1.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) W terminie 20 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanej dostawy wraz z zestawieniem jej wartości według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji dostawy stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT / rachunku przez Wykonawcę.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
1) Dokonania odbioru wykonanej dostawy, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za dostawę wykonaną do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 3 ust. 5 niniejszej umowy.
§ 8

1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są:
1) z ramienia Zamawiającego:
Elżbieta Tomaszewska – kierownik gospodarczy II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie
2. Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem przedmiotu umowy przekazywane będą pisemnie i parafowane przez ustanowione w ust. 1 osoby.
§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej działalności, a także o zmianie firmy, adresu oraz informowania o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
a. Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem Ofertowym,
b. Zestawienie zamówienia.
§ 11
Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz.2164 z późn. zm.) na podstawie art.4 pkt.8 tejże ustawy.
§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.


WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY


(pełna nazwa i adres Wykonawcy)*
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna tj. wspólnicy spółki cywilnej) należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku spółki cywilnej należy wymienić wszystkich wspólników spółki cywilnej)
REGON NIP
tel. fax. adres e-mail
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonanie projektu i wyposażenie pracowni chemicznej w II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie”

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe – Cenę brutto oferty: …………………………………………. (słownie ……………………… zł brutto), w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych (o których mowa w § 3 projektu umowy) oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Składając ofertę oświadczamy, że:
 zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść zapytania ofertowego, zwanego w dalszej treści „Zapytaniem” wraz z załącznikami, z wyjaśnieniami i zmianami,
 nie zachodzą wobec nas przesłanki wykluczenia z postępowania opisane w rozdziale III Zapytania, oraz spełniamy warunki udziału,
 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Zapytaniu i załącznikach do Zapytania,
 w pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w Zapytaniu wraz z załącznikami i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych w nim warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia składamy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych,
 podana przez nas Cena brutto oferty będzie stała tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizcji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.

3. Jako osobę do kontaktów z Zamawiającym w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazujemy:
Imię i nazwisko:
adres poczty elektronicznej:
numer faksu:

(data) (pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

* w przypadku osób fizycznych składających ofertę zgodnie z art. 434 Kodeksu Cywilnego nazwą (firmą) osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, w przypadku spółki cywilnej należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich wspólników


Opublikował: Elżbieta Tomaszewska
Publikacja dnia: 24.05.2017
Dokument oglądany razy: 370
Podlega Ustawie